: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 9/ 2565
หัวข้อข่าว : เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ที่ ม.อ.ปัตตานี
รายละเอียด :
ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ในวันที่  2 - 10  กันยายน 2565

เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้ (วันที่  2 กันยายน 2565) ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ที่เวทีกลางอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ดำเนินการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องมาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 29 โดยมีแนวคิดหลักคือ"สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง : เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมนำชุมชนยั่งยืน” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ พัฒนางานศิลปาชีพมาโดยตลอด  สำหรับการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 กำหนดจัดเโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเวลา  9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่  2 - 10  กันยายน 2565 ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา -นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต่อไปว่าในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 มีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงกับการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้”  การเสวนาวิชาการ "สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงกับงานศิลปาชีพ"  การแสดงโขน และการแสดงโนราห์เฉลิมพระเกียรติ การแสดงแบบ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะและส่วนงาน นางแบบกิตติมศักดิ์ จากองค์กรต่าง ๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ลานสาธิตอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน นิทรรศการหอศิลป์ภาคใต้  นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ  พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี การออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน เอกชน บุคลากร และนักศึกษา มหรสพ และการละเล่นต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ภายใต้เนื้อหา "สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง : เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมนำชุมชนยั่งยืน” ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันนี้

“เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีความมุ่งมั่น และพยายามช่วยกันธำรง รักษา สืบสานวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน โดยใช้งาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรม” เป็นสื่อในการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นที่น่ายินดีว่า การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29 และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประชาชนในจังหวัดปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคลในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมพรรษา 90 พรรษา”

“กระผมเชื่อมั่นว่า งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 "สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง : เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมนำชุมชนยั่งยืน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการดำเนินงาน และเป็นการเปิดเวทีให้นำเสนอผลงานของชุมชนภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  ตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับชุมชน” ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 กล่าว.
**********************************

ติดตามอ่านข่าวอื่นๆ ในสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติได้ที่
“ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี”
http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php
โดย : * [ วันที่ ]