: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 8/ 2565
หัวข้อข่าว : ม.อ.ปัตตานี เชิญร่วมงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2565 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
รายละเอียด :
ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมนำเสนอนวัตกรรมและผลงานวิชาการ ในงาน ม.อ.วิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook : :psupattanicampus และออนไซต์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ชูประเด็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เชื่อมั่นจะทำ ให้สังคมและชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ในรูปแบบ ม.อ.วิชาการออนไลน์ ผ่านทาง Facebook :psupattanicampus และออนไซต์ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. กำ หนดจัดขึ้นในในวันที่ 7 กันยายน 2564 ภายใต้แนวคิด ม.อ.สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ บทบาทของภาควิชาการที่เคียงข้างและหนุนเสริมชุมชนชายแดนใต้ , ม.อ.ปัตตานีกับการยกระดับทุนพื้นที่ การนำ เสนอผลงานเพื่อชุมชน อาทิ โครงการทำ ปุยอัดเม็ด บ้านโคกหญ้าคา ตำ บลคลองใหม่ อำ เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี , โครงการความเข้มข้นของธาตุอาหารในดิน ใบ ผล และผลของธาตุอาหารที่จำ กัดที่มีต่อคุณภาพผลส้มโอปูโก การนำเสนอระบบข้อมูลครัวเรือนคนยากจนการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ยิงจรวดน้ำ การแข่งขันประกวดคลิปวิดิโอสั้นหรือคลิปไวรัล หัวข้อมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการ พัฒนาที่ยั่งยืน การแข่งขันประกวด CommSci Talk การประกวดแข่งขันนำ เสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ และการนำ เสนอผลิตภัณฑ์และจำ หน่ายสินค้าตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนสำ หรับนักเรียนที่สนใจเลือกเข้าศึกษา

จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่ วมกิจกร รมแ ล ะ รับชมกิจกร รม งาน ม.อ. วิ ช ากา ร ในวันที่ 7 กันยายน2 565 ในรูปแบบออนไ ลน์ผ่านทาง F A C EB O O K : P SUP A T T A NI C A M PUS แ ล ะออนไ ซต์ ตั้งแต่ เ ว ล า 09.00- 16.00 น.
โดย : * [ วันที่ ]