: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 8/ 2565
หัวข้อข่าว : ม.อ.ปัตตานีจัดงานงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 รวม 9 วัน 9 คืน
รายละเอียด :
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ชูประเด็น“สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง : เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมนำชุมชนยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์  พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  กำหนดจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ชูประเด็น“สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง : เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมนำชุมชนยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2565 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ อันจะนำไปสู่การสืบสานและธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป  

รายงานข่าวแจ้งว่าการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 จะประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงกับการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้” การเสวนาวิชาการ "สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงกับงานศิลปาชีพ"  การแสดงโขนและโนราห์เฉลิมพระเกียรติ  แฟชั่นโชว์ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะและส่วนงาน นางแบบกิตติมศักดิ์ จากองค์กรต่าง ๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลานสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการ u2t หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน  และการออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน เอกชน บุคลากร และนักศึกษา  

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

**********************************

ติดตามอ่านข่าวอื่นๆ ในสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติได้ที่
“ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี”
http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php
โดย : * [ วันที่ ]