: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 8/ 2565
หัวข้อข่าว : ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมจิตอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัคร
รายละเอียด :
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมจิตอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล ภายในวิทยาเขตปัตตานี เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัคร แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีแจ้งว่าศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนราชการ และองค์กรจิตอาสาภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 10 องค์กร ร่วมกันจัดงานมหกรรมจิตอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล มหาวิทยาลัย -
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในหัวข้อ“พลังเยาวชนกับการสร้างพลัง จิตอาสาพัฒนาชายแดนใต้” Youth Power and Volunteer Spirit for the Deep South โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัคร แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรเครือข่าย
ด้านอาสาสมัครและชุมชน ในการร่วมพัฒนางานอาสาสมัคร เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้สังคมได้รับรู้มากยิ่งขึ้น
          บรรยากาศภายในงานจะได้พบกับ Talk  เสียงจากนักจิตอาสา ระดับนานาชาติ ประดับประเทศ ระดับชายแดนใต้ และตัวแทนกลุ่มเยาวชน  การแสดงความสามารถ ต่างๆบนเวที เช่น การแสดงอนาชีด กอมปัง ละครเวที แรปเปอร์ รำไม้เท้า เป็นต้น และนิทรรศการด้านจิตอาสา กว่า 20 ชุด ชม การสาธิตฝึกปฏิบัติ
เช่น อาสาสื่อสารชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน ดำน้ำจิตอาสา อาสาจัดการศพโควิด อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ อาสากู้ภัย บอร์ดเกม เดินวิ่งเก็บขยะ  คนกินแดด ฯลฯ และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน งานฝีมือ อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของใช้ในครัวราคาประหยัด (ธงฟ้าราคาประหยัด)
         จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานมหกรรมจิตอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.  ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล ภายใน วิทยาเขตปัตตานี.

****************************

ดูกำหนดการได้ที่ https://administration.pn.psu.ac.th/pr-file/TT.pdf
ติดตามอ่านข่าวอื่นๆ ในสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติได้ที่
“ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี”
http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php
โดย : * [ วันที่ ]