: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 7/ 2565
หัวข้อข่าว : ปิดการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลที่วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด :
เมื่อเช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่15 กรกฎาคม 2565) ที่ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ได้มีการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) รวม 4 หลักสูตร ของวิทยาเขตปัตตานี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี อาทิ
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ประธานหลักสูตร และคณะทำงาน ได้เข้ารับฟังการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในอาเซียน
หลังการให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ คณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี ที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ทัศนะต่อการประเมินครั้งนี้ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
“ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นทางหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัย  หลักสูตรฯมีความทุ่มเททำให้เราเห็นถึงความร่วมมือในการทำงาน ขอขอบคุณทีมงานวิทยาเขตปัตตานี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสนับสนุนมาตลอด รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ เราติดขัดปัญหาอะไร มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ทำให้การประเมินในรอบนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สิ่งสำคัญที่เราได้จากการประเมินในรอบนี้ นอกจากประสบการณ์การเรียนรู้ ก็เป็นในเรื่องของระบบ คิดว่าต่อไปทุกหลักสูตรจะมีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อที่จะใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา แล้วสุดท้ายก็คือในส่วนของประโยชน์ก็จะตกแก่นักศึกษาที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่มีการวางแผนทุกระดับเป็นขั้นตอน จนกระทั่งถึงการ
วัดประเมินผล เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมแล้วก็ของประเทศชาติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี
“ในการประเมินครั้งเป็นการประเมินครั้งแรกวิทยาเขตปัตตานี และนับเป็นการประเมินครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนำหลักสูตร 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 หลักสูตรใช้เวลาเตรียมตัวมาเกือบๆ 3 ปี ในการที่จะเข้ารับการประเมินครั้งนี้ ผลตอบกลับจากการประเมินทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความสุข เนื่องจากได้รับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ในการที่หลักสูตรจะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รวมถึงมหาวิทยาลัยก็ได้รับข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่จะไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนต่างๆ การประเมินครั้งนี้ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการที่เราจะเข้าสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ก็คิดว่าควรจะมีหลักสูตรอื่นๆ ต่อไปอีกหลายหลักสูตรในแต่ละปีที่จะเข้ารับการประเมิน แล้วเราจะนำผลการประเมินแต่ละครั้ง มาใช้ในการพัฒนา
ผลการประเมินนี้เหมือนที่ทาง AUN-QA บอกไว้ว่า การประกันคุณภาพคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะมีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรของเราต่อไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง”

ผู้สนใจอ่านข่าวอื่นๆได้ที่ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์
http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php
โดย : * [ วันที่ ]