: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 6/ 2565
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนักศึกษาใหม่ใช้ e-mail มหาวิทยาลัย
รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าถึงสิทธิ์ และการรับรู้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะได้รับ e-mail จากมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา ซึ่ง e-mail ดังกล่าวจะประกอบด้วยรหัสนักศึกษาตามด้วย @email.psu.ac.th ตัวอย่างเช่น 6501077@email.psu.ac.th ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่ใช้ e-mail ที่มหาวิทยาลัยออกให้นี้จะได้รับพื้นที่ในการจัดเก็บข่าวคนละ 50 GB และจะได้รับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษา การเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อลดการรับข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแต่ละคณะ หรือลดจดหมายขยะที่นักศึกษาไม่ต้องการรับรู้ ในปีนี้มหาวิทยาลัยจึงจะส่ง e-mail ให้นักศึกษาแยกตามเป้าหมายการรับรู้ข่าวสาร เช่น ข่าวของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ต้องการให้นักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ เท่านั้น รับทราบ ก็จะไม่ถูกส่งไปยังนักศึกษาคณะอื่นๆ เป็นต้น.
โดย : * [ วันที่ ]