: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 7 ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 7/ 2565
หัวข้อข่าว : ม.อ.ปัตตานีเปิดตลาด MoreMart : หลาดหลังมอ
รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเปิด “หลาดหลังมอ” ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวปัตตานี ทุกวันพุธของเดือนเริ่มวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  บริเวณประตู 4 ของมหาวิทยาลัยติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ปัตตานี

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดตลาดสุขภาพแห่งใหม่เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจได้มาซื้อขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ในทุกวันพุธของเดือนโดยใช้ชื่อว่า MoreMart : หลาดหลังมอ โดยเริ่มเปิดตลาดในพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  ระหว่างเวลา 15.30 -19.00 น. ณ บริเวณพื้นที่หน้าประตู 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ปัตตานี โดยจะเน้นเป็นตลาดสีเขียวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต้นไม้ และปุ๋ย ,โซนอาหารว่าง ขนมหวาน ,โซนอาหารคาว ,โซนนักศึกษา และโซนพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานทานอาหาร นั่งเล่น และพักผ่อน ทั้งนี้จะให้ผู้ขายเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการขาย อาทิ โต๊ะ,เก้าอี้และอุปกรณ์การขาย เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มาออกกำลังกาย  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
         
จึงขอเชิญผู้สนใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ ชมและเลือกซื้อสินค้าในตลาด MoreMart : หลาดหลังมอ ทุกวันพุธของเดือนเริ่มวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  บริเวณประตู 4 มหาวิทยาลัย ติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ปัตตานี และผู้สนใจจะขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ติดต่อได้ที่ โทร.083-8549395.
******************

ผู้สนใจอ่านข่าวอื่นๆได้ที่ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์
http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php
โดย : * [ วันที่ ]