: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 7 ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 7/ 2565
หัวข้อข่าว : เปิดแล้วตลาดนัดวัฒนธรรม หลาดหลังมอ ที่ ม.อ.ปัตตานี
รายละเอียด :
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรูสะมิแล เปิดตลาดนัดวัฒนธรรม “MoreMart : หลาดหลังมอ”ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้นักศึกษาได้มี่พื้นที่ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวปัตตานี ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  บริเวณประตู 4 ของมหาวิทยาลัยติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ปัตตานีวันแรกมีผู้ขาย ร่วม 100 ร้าน ผู้มาเดินตลาดร่วมพันคน

เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ (วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565) นางอนงค์ คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด“MoreMart : หลาดหลังมอ” ตลาดนัดวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ บริเวณพื้นที่หน้าประตู 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บริเวณติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมเปิดตลาดนัดวัฒนธรรม และกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากจะมีภารกิจในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการแก่ชุมชน วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ยังมีแผนพัฒนา ระยะ 4 ป คือ สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ การวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จึงได้เปิดตลาดนัดวัฒนธรรมขึ้น โดยจะเน้นเป็นตลาดเชิงวัฒนธรรม มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร และอาภรณ์ พืชผักที่ได้จากแปลงเกษตรของมหาวิทยาลัย และพืชที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเอง
มีผ้าพื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แสดงดนตรี  และเป็นตลาดสีเขียวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในระยะเวลา 6 เดือนแรกนี้จะไม่มีการเก็บค่าเช่าสถานที่จากผู้ที่เข้ามาค้าขาย

หลังจากนั้นนางอนงค์ คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ประธานในพิธีเปิดตลาดนัดวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้กล่าวแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยได้เปิดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีพื้นที่กระจายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป็นตลาดนัดวัฒนธรรมที่ที่มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้ชม และใครใคร่ค้า ค้า ใครใคร่ซื้อ ก็ได้ซื้อ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19
 
รายงานข่าวแจ้งว่าตลาดนัดวัฒนธรรม “ MoreMart : หลาดหลังมอ” จะเปิดทุกวันพุธของเดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-19.00 น.  บริเวณประตู 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ปัตตานี ซึ่งในวันเปิดตลาดมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมาร่วมงานกว่า 1,000 คน และมีผู้มาค้าขายร่วม100 ร้านค้า ทั้งนี้ผู้สนใจจะขายสินค้าเพื่อสุขภาพ หรือต้องการร่วมแสดงบนเวที ติดต่อได้ที่ โทร.083-8549395
โดย : * [ วันที่ ]