[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,309

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1011  2610102546  ประเพณีการแต่งงานของชาวไทยมุสลิมภาคใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1010  2609092546  พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1009  2609092546  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. ปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1008  2609092546  วันมหิดล ประจำปี 2546  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1007  2608082546  ชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันเปตองลังกาสุกะคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1006  2608082546  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. กับทิศทางการพัฒนาชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1005  2608082546  นิทานพื้นบ้านภาคใต้ : กระบวนการเรียนรู้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1004  2608082546  ม.อ. ปัตตานี เปิดประตูมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่ชุมชนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1003  2608082546  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1002  2608082546  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนให้ทำโครงการเศรษฐกิจฐานรากต่อในปี 2546  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1001  2608082546  30 ปี ทบวงมหาวิทยาลัยสู่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประวัติทบวงมหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1000  2608082546  ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนฉลอง 35 ปีศึกษาศาสตร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 97] กำลังแสดงหน้าที่ 98/179 [หน้าถัดไป = 99]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179