[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,272

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1129  0056062548  ม.อ. ปัตตานี เปิดคณะรัฐศาสตร์ เน้นหลักสูตรบริหารปกครองพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศและบริหารองค์กร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1128  0055062548  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1127  0054062548  แกนนำนิสิตนักศึกษาสมานฉันท์แก้ปัญหาภาคใต้ ระบุรัฐควรยกเลิกกฎอัยการศึกและหากฎหมายที่เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้แทน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1126  0053062548  คณะองค์การการประชุมศาสนาอิสลาม (OIC) พอใจการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาของ ม.อ. ปัตตานี ที่เน้นนานาชาติ ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านศาสนาอย่างเดียว  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1125  0051052548  ม.อ. ปัตตานี รับนักศึกษาวิธีพิเศษด้วยการสอบแข่งขันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1124  0050052548  ม.อ. ปัตตานี จัดสมานฉันท์ผู้นำและองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศลงพื้นที่ศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1123  0044052548  ม.อ. สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 9 ปี ผลิตแพทย์ 270 คน ป้อนโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1122  0043052548  คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส. ) มีมติให้เปิดเผยรายงานกรณีกรือเซะและตาบใบ ทั้งเปิดเวทีรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ม.อ. ปัตตานี พบปัญหาที่ต้องรอการแก้ไขและเยียวยา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1121  0042052548  รมช. กระทรวงศึกษาธิการ แนะแยก ม.อ. ปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ ต้องพร้อมเรื่องการบริหารจัดการและเตรียมกำลังคน และยังไม่ควรเพิ่มจำนวนนักศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1120  0035042548  ม.อ. ปัตตานี ลงพื้นที่สร้างชุมชนสมานฉันท์ ลดความรุนแรง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1119  0033042548  ระดมความคิดเห็นเครือข่ายสมานฉันท์และสันติวิธีภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ประชุมชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ยอมรับแนวทางสมานฉันท์เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1118  0031032548  ม.อ. ปัตตานี จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 80] กำลังแสดงหน้าที่ 81/179 [หน้าถัดไป = 82]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179