[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,300

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1201  0080112549  ประกวดตราสัญลักษณ์ 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1200  0077112549  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกวันรูสมิแล  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1199  0075112549  ขอเชิญเที่ยวงานวันลอยกระทง ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1198  0072102549  ม.อ. ปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1197  0071102549  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1196  0066092549  ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1195  0065092549  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อผลักดัน ให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1194  0063092549  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1193  0062092549  ม.อ. ปัตตานี และมูลนิธิเอเชีย จัดทำพจนานุกรมภาษาไทย – มลายูถิ่นปัตตานี เสริมสร้างความเข้าใจ ด้วยแนวทางสันติวิธี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1192  0061082549  ม.อ. ปัตตานี รับนักศึกษาวิธีพิเศษด้วยการสอบแข่งขันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่ นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1191  0057082549  คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดเวทีให้นักวิชาการในและต่างประเทศ นำเสนอความรู้ด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ส่วนภูมิภาคภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1190  0056082549  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 74] กำลังแสดงหน้าที่ 75/179 [หน้าถัดไป = 76]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179