[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,092

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1579  28/01/2556  ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการระหว่าง นศ.ไทย และต่างชาติ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1575  09/01/2556  ม.อ.ปัตตานีพร้อมจัดสัมมนาและต้อนรับนักวิชาการมุสลิม ผู้นำศาสนา และรัฐมนตรีจากประเทศมุสลิม รวม 40 ประเทศ ในโอกาสเดินทางมาสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษาที่ ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1574  14/01/2556  ผู้แทนรัฐบาล และนักวิชาการจากประเทศโลกมุสลิม กว่า 500 คน ร่วมระดมสมองกำหนดทิศทางอิสลามศึกษา ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1573  4/01/2556   ม.อ. จัดแถลงข่าวการสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษา เปิดเวทีปราชญ์มุสลิมและนักวิชาการอิสลามศึกษา 40 ประเทศ ระดมแนวคิดเรื่องอิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง : โอกาสและสิ่งท้าทาย  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1588  08 /2555   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1578  05/11/2555  นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวด  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1577  28/12/2555  ม.อ. จัดแถลงข่าวการสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษา  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1576  28/12/2555  นักวิชาการมุสลิมจาก 40 ประเทศ เปิดเวทีสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษาที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1571  19/11/2555  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ม.อุตระ และ ม.ซันเวย์ มาเลเซีย เปิดเวทีวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงานสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1570  02/06/2555  ม.อ.ปัตตานีสร้างหอประวัติเพื่อเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ และเกียรติภูมิ ให้ชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1569  14/11/2555  เครื่องดื่มธัญญาหารผสมนมแพะผงของ ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัล ในงานมหกรรมกีฬาวิชาการ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1567  12/11/2555  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา  พระราชพิธี  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 50] กำลังแสดงหน้าที่ 51/179 [หน้าถัดไป = 52]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179