[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,091

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_321  1809112538  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาและเปิดสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ที่ ม.อ. ปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_320  1809112538  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานทุนสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_319  1808102538  ม.อ. ปัตตานี เปิดปริญญาโทวิทยาศาสตร์ศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_318  1808102538  โรงเรียนสาธิต ม.อ. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ลุ่มน้ำปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_317  1808102538  15 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมค่ายวิชาการส่งเสริมการศึกษาวิชาสามัญ ณ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_316  1808102538  ผลการศึกษาอ่าวปัตตานีทางเลือกในการพัฒนา  วิจัย  ศรีตรัง
_315  1808102538  ศรีตรังช่องาม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_314  1808102538  ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติให้ ม.อ. ปัตตานี เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต "วิธีวิทยาการวิจัย" ปีการศึกษา 2538  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_313  1807092538  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี พัฒนาเครื่องสแกนเนอร์เป็นเครื่องตรวจข้อสอบราคาถูก  วิจัย  ศรีตรัง
_312  1807092538  จากใจคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_311  1807092538  อีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยโมนาส ออสเตรเลีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_310  1807092538  อาจารย์มหาวิทยาลัยในเวียดนาม เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 143] กำลังแสดงหน้าที่ 144/179 [หน้าถัดไป = 145]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179