[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,417

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_669  0612012538  ม.อ. ปัตตานี เปิดสอนดนตรีไทย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_668  0412012538  โรงเรียนสาธิต ม.อ. รับสมัครนักเรียน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_667  0312012538  จัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2538  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_666  0110012538  ม.อ. ปัตตานี ส่งเสริมความเป็นเด็กเก่ง  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_329  1810122538  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีอย่างมีประสิทธิภาพ  วิจัย  ศรีตรัง
_328  1810122538  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี ศึกษาการจัดกำลังคนเพื่อเตรียมรองรับโครงการ IMT - GT  วิจัย  ศรีตรัง
_327  1810122538  เปิดปริญญาโทด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_326  1810122538  นาฏศิลป์อินเดีย ร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_325  1809112538  ม.อ. ปัตตานี เปิดสอนวิชาภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่ 9  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_324  1809112538  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี วิจัยใช้ยางธรรมชาติห่อหุ้มปุ๋ยยูเรีย เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยูเรียในรูปไนโตรเจน  วิจัย  ศรีตรัง
_323  1809112538  เรือนขนมปังขิง ที่ทำการสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_322  1809112538  ม.อ. ปัตตานี ผลิตและส่งเสริมการใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกองในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี  วิจัย  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 142] กำลังแสดงหน้าที่ 143/179 [หน้าถัดไป = 144]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179