[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,268

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_881  2505052545  ทบวงมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยกับชุมชนด้วยการจัดโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_880  2505052545  ประชุมนานาชาติด้านภาษาและแนวคิดมลายู - อินโดนีเซีย ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_879  2505052545  รองอธิการบดี ม.อ. ปัตตานี ให้ความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_878  2504042545  ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเตรียมคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและนานาประเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_877  2504042545  ช่วยกันมองอนาคตการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิจัย  ศรีตรัง
_876  2504042545  รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย วางนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล  อื่นๆ  ศรีตรัง
_875  2504042545  ผู้นำศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรมผู้นำชุมชนเผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่ง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_874  2504042545  ใช้กีฬาเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ปัตตานี - มาเลเซีย "กีฬา Sintani Game"  อื่นๆ  ศรีตรัง
_873  2504042545  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เยือนมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรเนปาล  อื่นๆ  ศรีตรัง
_872  2504042545  บันทึกจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่  อื่นๆ  ศรีตรัง
_871  2503032545  โรงเรียนสาธิต ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการเยี่ยมหอพักสนองนโยบายรัฐในการจัดระเบียบสังคม  อื่นๆ  ศรีตรัง
_870  2503032545  วิจัยเพื่อท้องถิ่น การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  วิจัย  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 106] กำลังแสดงหน้าที่ 107/179 [หน้าถัดไป = 108]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179