: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 09 ประจำเดือน 07 2531
หัวข้อข่าว : นศ. มอ. คว้า 3 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม
รายละเอียด :
                   นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ประจำปี  2531  ของมูลนิธิศาสตราจารย์  ดร. แถบ   นีละนิธิ  ประเภทรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม  ชั้น

ปีที่  1

                    มูลนิธิศาสตราจารย์  ดร. แถบ   นีละนิธิ  ก่อตั้งขึ้นจากงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

60  ปีของศาสตราจารย์  ดร. แถบ   นีละนิธิ  บิดาแห่งวิชาเคมีในประเทศไทย  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม

2510  และมูลนิธิได้ให้การส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยติดต่อกัน

มาทุกปี  นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2511  เป็นต้นมา

                     สำหรับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  ประเภทรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม

ชั้นปีที่  1  (1  ใน  5  ประเภททุนการศึกษา)  ประจำปีการศึกษา  2531  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ได้รับทุนถึง  4  คน  ซึ่งจัดเป็นจำนวนผู้รับทุนมากเป็นลำดับที่  3  จากจำนวน  18  สถาบัน  รวม  

38  คน  ที่ได้รับทุนประเภทนี้  ผู้ได้รับทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั้ง  4  คน  ประกอบด้วยนายณรงค์ชัย  

รัตนเอกกวิน  กลุ่มนักศึกษาวิทยาศาสตร์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  นายรักชาย  บุหงาชาติ  กลุ่ม

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์  นายวัฒนพงศ์   เกิดทองมี  กลุ่มนักศึกษาวิทยาศาสตร์  (คณะวิทยาศาสตร์)

และนายอาทิตย์   กริชพิพรรธ  กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์                                                               ********************

เทค
โดย : 203.154.179.22 * [ วันที่ 2001-03-11 12:11:17 ]